Giới thiệu chung

Giới thiệu chung


Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Thương mại được tái thành lập năm 2006 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại và đã chính thức ra mắt ngày 8/08/2006 với tên gọi là Khoa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, sau đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị. Hiện nay, Khoa có 23 giảng viên, trong đó có 14 tiến sỹ, 6 thạc sỹ, 3 nghiên cứu sinh;

Xem thêm