Hội thảo khoa học Khoa Lý luận chính trị
Hội thảo khoa học Khoa Lý luận chính trị HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC Ngày 13/05/2024, Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Thương mại đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Khoa năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Nghiên cứu vận dụng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng Khoá XIII vào giảng dạy các học phần LLCT tại Trường Đại học Thương mại” 14/05/2024
Hội nghị thông tin khoa học bộ môn Kinh tế chính trị
Hội nghị thông tin khoa học bộ môn Kinh tế chính trị Hội nghị thông tin khoa học Chủ đề "Kinh tế phi chính thức ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay và vận dụng trong giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin" 02/01/2024