Hội nghị thông tin khoa học bộ môn Kinh tế chính trị
Hội nghị thông tin khoa học bộ môn Kinh tế chính trị Hội nghị thông tin khoa học Chủ đề "Kinh tế phi chính thức ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay và vận dụng trong giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin" 02/01/2024