Hội nghị thông tin khoa học bộ môn Kinh tế chính trị
Hội nghị thông tin khoa học bộ môn Kinh tế chính trị Hội nghị thông tin khoa học Chủ đề "Kinh tế phi chính thức ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay và vận dụng trong giảng dạy học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin" 02/01/2024
Hội nghị thông tin khoa học bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội nghị thông tin khoa học bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị thông tin khoa học Chủ đề "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới" 02/01/2024
Hội nghị thông tin khoa học bộ môn Triết học lần 1
Hội nghị thông tin khoa học bộ môn Triết học lần 1 Hội nghị thông tin khoa học Chủ đề "Nghiên cứu quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền XHCNVN" 02/01/2024