Đề cương học phần Lịch sử các học thuyết kinh tế
Đề cương học phần Lịch sử các học thuyết kinh tế Đề cương học phần https://dlib.tmu.edu.vn/items/9f980c24-f2e3-4c83-b4cf-cc85ad0e1862 04/01/2024
Đề cương học phần Xã hội học đại cương
Đề cương học phần Xã hội học đại cương Đề cương học phần https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/5706 04/01/2024
Đề cương học phần Logic học
Đề cương học phần Logic học Đề cương học phần https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/18105 04/01/2024
Đề cương học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học
Đề cương học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học Đề cương học phần https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/18102 04/01/2024
Đề cương học phần Triết học Mác - Lênin
Đề cương học phần Triết học Mác - Lênin Đề cương học phần https://dlib.tmu.edu.vn/entities/publication/811be55c-0ed2-4c76-96cf-e1796d72488f 04/01/2024