Chức năng - Nhiệm vụ

Theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương mại (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 18/01/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Thương mại), Khoa Lý luận chính trị có chức năng và nhiệm vụ như sau:
1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc giáo dục và tuyên truyền các nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng nhằm góp phần hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học cho người học.
2. Nhiệm vụ

+ Đề xuất với Hiệu trưởng những quan điểm, chủ trương và giải pháp về phát triển Nhà Trường;
+ Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác và các nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;
+ Đề xuất với Hiệu trưởng những quan điểm, giải pháp về công tác nhân sự thuộc đơn vị;
+ Tổ chức giảng dạy các học phần/môn học lý luận chính trị cho người học trong Trường;
+ Phối hợp công tác và thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị trong Trường;
+ Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu thực hiện công tác giáo dục và tuyên truyền chính trị tư tưởng trong viên chức, người lao động và người học;
+ Tổ chức biên soạn và triển khai chương trình, giáo trình và học phần/môn học trình độ đại học và sau đại học do Hiệu trưởng giao; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp đào tạo, giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; phương tiện, học liệu dạy – học, …
+ Chủ trì đề xuất hướng nghiên cứu khoa học;

+ Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác về khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
+ Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
+ Quản lý viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở khoa, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc khoa;
+ Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong khoa, tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định hiện hành
+ Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong đơn vị;
+ Quản lý công tác hành chính, quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị của Nhà trường theo phân cấp quản lý;
+ Thực hiện chế độ báo cáo công tác của đơn vị theo quy định của Nhà trường;
+ Chuẩn bị các quyết định, văn bản hành chính về những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trình Hiệu trưởng;
+ Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Xem thêm