Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
 TS. Hoàng Văn Mạnh

TS. Hoàng Văn Mạnh

Chức vụ: Bí thư

Thuộc bộ phận: Chi ủy

Ngày sinh: 27/06/1979