Thông tin nhân sự

Quay trở lại danh sách
 TS. Vũ Văn Hùng

TS. Vũ Văn Hùng

Chức vụ: Phó bí thư

Thuộc bộ phận: Chi ủy

Ngày sinh: 13/03/1979